BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008 Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường...

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số ______/GUQ-RĐP GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN Kính gửi: Sở...

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007

Tóm tắt nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007Ngày 29/03/2008 Công Ty Cổ Phần Rạng Đông. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phc...

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2007

– Thời gian vào lúc 13 giờ 30 ngày 29/03/2008 – Địa điểm : Khách Sạn Đệ Nhất- Lầu 1 Nhà hàng Hoa Sứ – Tại số : 18 Đường Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình Thời gian NỘI DUNG LÀM...

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2007

V/v Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2007 – Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông đã được Đại hội đồng Cổ đông họp thông qua ngày 28-02-2005. – Căn cứ...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT(NĂM 2007 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 121,825,527,966 159,098,828,221...

Trang 30 trên 30« Trang đầu...1020...2627282930