CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2007

– Thời gian vào lúc 13 giờ 30 ngày 29/03/2008 – Địa điểm : Khách Sạn Đệ Nhất- Lầu 1 Nhà hàng Hoa Sứ – Tại số : 18 Đường Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình Thời gian NỘI DUNG LÀM...

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2007

V/v Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2007 – Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông đã được Đại hội đồng Cổ đông họp thông qua ngày 28-02-2005. – Căn cứ...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT(NĂM 2007 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 121,825,527,966 159,098,828,221...

Trang 30 trên 30« Trang đầu...1020...2627282930