CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN NHẬN CHỨNG

NHẬN ISO 9001 : 2015

Sau 6 tháng thực hiện công tác chuẩn bị, đầu tháng 8/2018 Công Ty Cổ Phần Nhựa
Rạng Đông Long An đã nhận chứng nhận ISO 9001-2015. Chứng nhận này đánh
dấu một bước tiến bộ lớn trong quy trình quản lí chất lượng không chỉ thỏa mãn
nhu cầu khách hàng mà còn thỏa mãn bản thân của doanh nghiệp Rạng Đông Long
An.
ISO 9001-2015 và ISO 9001-2008
Sự khác biệt lớn giữa ISO 9001:2015 và ISO 9001:2008 đó là tiêu chuẩn ISO
9001:2015 yêu cầu Doanh nghiệp/Tổ chức phải có “tư duy rủi ro” trong mọi hoạt
động và quá trình của doanh nghiệp /tổ chức, phải áp dụng các phương pháp, kỹ
thuật đánh giá rủi ro để nhận diện ra được các rủi ro tiềm ẩn gây thiệt hại không thể
chấp nhận được cho Doanh nghiệp/Tổ chức, để từ đó tăng cường biện pháp kiểm
soát, biện pháp quản lý, biện pháp ngăn ngừa giúp cho mọi nhân viên và tất cả các
cấp phòng ban của Doanh nghiệp/Tổ chức có thể giảm thiểu tối đa sai sót, giảm tối
đa thiệt hại và tăng khả năng làm việc hiệu quả, giúp cho Doanh nghiệp/Tổ chức
không chỉ luôn “thỏa mãn khách hàng” mà còn đáp ứng được “Kết quả mong đợi
của Hệ thống Quản lý Chất lượng”,

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 không giới hạn tuổi đời của Doanh nghiệp/Tổ chức,
đưa ra các chuẩn mực để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa
học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, sản xuất/cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất
lượng thỏa mãn khách hàng một cách ổn định, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 không
phải là tiêu chuẩn dành cho sản phẩm. Khi một Doanh nghiệp/Tổ chức áp dụng

ISO 9001:2015 sẽ tạo được cách làm việc khoa học, tạo ra sự nhất quán trong công
việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần
thiết, ngăn ngừa những rủi ro trong quá trình hoạt động, rút ngắn thời gian và giảm
chi phí phát sinh do xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong công việc, đồng thời
làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công nhân viên nâng lên
rõ rệt.

MỤC ĐÍCH CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Có được khả năng luôn cung cấp sản phẩm/dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách
hàng và các yêu cầu luật định.
Nâng cao sự hài lòng của khách hàng
Giải quyết các rủi ro và kết hợp tận dụng được các cơ hội để đạt được mục tiêu
mong đợi của Doanh nghiệp/Tổ chức.
Tăng khả năng chứng minh Doanh nghiệp/Tổ chức đã có được một hệ thống quản
lý chất lượng khoa học, chặc chẽ từ đó lấy được niềm tin của khách hàng, nhà đầu
tư, nhân viên.
Tại Công Ty Cố Phần Nhựa Rạng Đông Long An, công tác chuẩn bị diễn ra hết
sức chu đáo và khắt khe từ việc rà soát hệ thống quy trình,rà soát tình hình sản xuất
thực tế, soạn quy trình theo quy chuẩn mới, tổ chức đánh giá nội bộ, tổ chức chứng
nhận QUACERT,.. sau những nỗ lực cải cách và đổi mới kết hợp với chất lượng
bền vững vốn có, Rạng Đông Long An hoàn toàn xứng đáng với chứng nhận danh
giá này.