CBTT Phát Hành Cổ Phiếu Trả Cổ Tức Năm 2017

Công Bố Thông Tin Phát Hành Cổ Phiếu Trả Cổ Tức Năm 2017 Download/ Tại Đây...

Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh nguồn chi trả cở tức 2017 bằng cổ phiếu

Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh nguồn chi trả cở tức 2017 bằng cổ phiếu. Download/ Tại Đây...

Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 Download/ Tại Đây...

Công bố thông tin báo cáo tài chính mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán lên trang website Rạng động

Công bố thông tin báo cáo tài chính mẹ và hợp nhất đã được kiểm toén lên trang  website Rạng động Download/ Tại Đây ! Download/ Tại Đây...

Quyết định của HĐQT v/v tạm ngưng hoạt động của Chi nhánh Hà Nội 1 năm kể từ 01/09/2018

Quyết định của HĐQT v/v tạm ngưng hoạt động của Chi nhánh Hà Nội 1 năm kể từ 01/09/2018 Download/ Tại Đây...

Nghị quyết HĐQT thong qua khoản vốn vay 150 tỷ để bổ sung cho nguồn vốn lưu động, bảo lãnh, mở thư tín dụng

Nghị quyết HĐQT thong qua khoản vốn vay 150 tỷ để bổ sung cho nguồn vốn lưu động, bảo lãnh, mở thư tín dụng Download-Tại...