V/v Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2007

– Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông đã được Đại hội đồng Cổ đông họp thông qua ngày 28-02-2005.

– Căn cứ thông báo về chốt danh sách cổ đông ngày 08-03-2008 chuẩn bị ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT công ty họp ngày 15-03-2008 về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2007 Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG Thông báo đến Quý cổ đông của công ty về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2007 như sau:

1-Thời gian tổ chức Đại hội: Lúc 13giờ00 ngày 29-03-2008 .

2-Địa điểm: Khách Sạn Đệ nhất – Lầu 1 Nhà hàng Hoa Sứ , số:18 Đường Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình – T/P Hồ Chí Minh

3-Điều kiện tham dự Đại hội : Cổ đông sở hữu từ 6000 Cổ phần trở lên hoặc nhóm cổ đông cữ đại diện ủy quyền từ 6000 Cổ phần trở lên.

4-Thủ tục đăng ký Đại biểu dự Đại hội :

+ Quý Cổ đông chưa đủ diều kiện dự Đại hội, thì có thể ủy quyền cho bất cứ người nào và gửi giấy ủy quyền đến Ban TC Đại hội chậm nhất vào ngày 26-3-2008.

+ Quý Cổ đông đủ diều kiện dự Đại hội, thì xác nhận và liên hệ đăng ký dự Đại hội đến Ban Tổ Chức Đại hội chậm nhất vào ngày 26-03-2008.

Cổ đông có thể liên hệ và đăng ký theo địa chỉ:190 Lạc Long Quân, P.3, Q11- HCM , Điện thoại: 9692272 Hoặc Fax đăng ký : 084.9692 843

gặp Bà Nguyễn Thị Thu Cúc hoặc Ông Lê Phước Đường

Công ty sẽ gửi giấy mời và chương trình đại hội theo danh sach Cổ đông đủ điều kiện tham dự nêu trên