– Thời gian vào lúc 13 giờ 30 ngày 29/03/2008 – Địa điểm : Khách Sạn Đệ Nhất- Lầu 1 Nhà hàng Hoa Sứ – Tại số : 18 Đường Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
Thời gian

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Trình bày
13g00 – 13g30Đăng ký và Kiểm tra Đại biểu dự Đại hộiBan Kiểm tra
– Các Đại biểu đăng ký với Ban kiểm tratư cách ĐB
– Nhận tài liệu (Đại biểu ngồi theo ghế có dán mã số Cổ đông )
13g30 – 13g50Phần nghi thứcBan TC ĐH
– Tuyên bố lý do.Ông Hiền
– Giới thiệu thành phần tham dự– “ –
– Trưởng Ban kiểm tra báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu dự Đại hộiÔng Đường
– Thông qua DS Chủ Tịch đoàn và đại hội biểu quyếtÔng Hiền
– Mời Chủ tịch đoàn lên điều khiển đại hội– “ –
– Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội và lấy biểu quyếtÔng Lam
13g50 – 14g10Khai mạc và tiến hành Đại hội
– Thông qua chương trình và khai mạc Đại hộiÔng Lam
– Thông qua các nội dung sữa đổi một số điều của điều lệÔng Lam
Công ty CP –NRĐ
14g10 – 15g20– Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD công ty năm 2007Ông Lam
– Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQTÔm Lam
– Báo cáo Tài chính và báo cáo kết quả kiểm toán.Ông Túc
– Báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát.Ông Đường
– Thông báo tình nhân sự và thông qua danh sách đề cử,ứng cử bầuÔng Lam
thành viên HĐQTvà Ban kiểm soát.( biểu quyết)
– Thông qua danh sách Ban bầu cử ( biểu quyết )Ông Lam
15g20 – 15g40– Phổ biến thể lệ bầu cửT.Ban Bầu cử
– Phát phiếu bầu cử HĐQT, Ban KSBan Bầu cử
– Tiến hành bầu cử, ban kiểm phiếu làm việc
15g40 – 16g00Đại hội giải lao
16g00 – 16g20– Báo cáo kết quả lợi nhuận, phương án xác lập các quỹ và chia cổ tức, Tờ trình khen thưởng HĐQT ,BKS và ban Điều hành ( biểu quyết )Ông Lam
– Báo cáo định hướng kinh doanh, đầu tư 2008-2012 và kế hoạch SX-KD năm 2008Ông Lam
16g20– Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS .T.Ban Bầu cử
16g30– Họp bầu Chủ Tịch HĐQT,Cử Tổng Giám đốc, bầu Trưởng B KST.Ban Bầu cử
16g30 – 16g50ĐH thảo luận và góp ý các báo cáo SX-KD ( biểu quyết )CT. Đoàn
16g50 – 17g00– Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, cử Tổng Giám đốc và bầu Trưởng BKST.Ban Bầu cử
– HĐQT cũ tuyên bố mãn nhiệm kỳ và HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới raCT. Đoàn
mắt và phát biếu trước Đại Hội
17g00 – 17g20Thông qua Nghị quyết Đại hội- ( biểu quyết )CT. Đoàn
17g20 – 17g30Tổng kết bế mạc Đại hộiCT. Đoàn
Last modified on Thứ sáu, 09 Tháng 6 2017 08:39