– Thời gian vào lúc 13 giờ 30 ngày 29/03/2008 – Địa điểm : Khách Sạn Đệ Nhất- Lầu 1 Nhà hàng Hoa Sứ – Tại số : 18 Đường Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
Thời gian

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Trình bày
13g00 – 13g30 Đăng ký và Kiểm tra Đại biểu dự Đại hội Ban Kiểm tra
– Các Đại biểu đăng ký với Ban kiểm tra tư cách ĐB
– Nhận tài liệu (Đại biểu ngồi theo ghế có dán mã số Cổ đông )
13g30 – 13g50 Phần nghi thức Ban TC ĐH
– Tuyên bố lý do. Ông Hiền
– Giới thiệu thành phần tham dự – “ –
– Trưởng Ban kiểm tra báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội Ông Đường
– Thông qua DS Chủ Tịch đoàn và đại hội biểu quyết Ông Hiền
– Mời Chủ tịch đoàn lên điều khiển đại hội – “ –
– Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội và lấy biểu quyết Ông Lam
13g50 – 14g10 Khai mạc và tiến hành Đại hội
– Thông qua chương trình và khai mạc Đại hội Ông Lam
– Thông qua các nội dung sữa đổi một số điều của điều lệ Ông Lam
Công ty CP –NRĐ
14g10 – 15g20 – Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD công ty năm 2007 Ông Lam
– Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Ôm Lam
– Báo cáo Tài chính và báo cáo kết quả kiểm toán. Ông Túc
– Báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát. Ông Đường
– Thông báo tình nhân sự và thông qua danh sách đề cử,ứng cử bầu Ông Lam
thành viên HĐQTvà Ban kiểm soát.( biểu quyết)
– Thông qua danh sách Ban bầu cử ( biểu quyết ) Ông Lam
15g20 – 15g40 – Phổ biến thể lệ bầu cử T.Ban Bầu cử
– Phát phiếu bầu cử HĐQT, Ban KS Ban Bầu cử
– Tiến hành bầu cử, ban kiểm phiếu làm việc
15g40 – 16g00 Đại hội giải lao
16g00 – 16g20 – Báo cáo kết quả lợi nhuận, phương án xác lập các quỹ và chia cổ tức, Tờ trình khen thưởng HĐQT ,BKS và ban Điều hành ( biểu quyết ) Ông Lam
– Báo cáo định hướng kinh doanh, đầu tư 2008-2012 và kế hoạch SX-KD năm 2008 Ông Lam
16g20 – Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS . T.Ban Bầu cử
16g30 – Họp bầu Chủ Tịch HĐQT,Cử Tổng Giám đốc, bầu Trưởng B KS T.Ban Bầu cử
16g30 – 16g50 ĐH thảo luận và góp ý các báo cáo SX-KD ( biểu quyết ) CT. Đoàn
16g50 – 17g00 – Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, cử Tổng Giám đốc và bầu Trưởng BKS T.Ban Bầu cử
– HĐQT cũ tuyên bố mãn nhiệm kỳ và HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra CT. Đoàn
mắt và phát biếu trước Đại Hội
17g00 – 17g20 Thông qua Nghị quyết Đại hội- ( biểu quyết ) CT. Đoàn
17g20 – 17g30 Tổng kết bế mạc Đại hội CT. Đoàn
Last modified on Thứ sáu, 09 Tháng 6 2017 08:39