Công bố thông tin báo cáo tài chính mẹ và hợp nhất đã được kiểm toén lên trang  website Rạng động

Download/ Tại Đây !

Download/ Tại Đây !