Bộ tài liệu : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 bao gồm:

  1. Tài liệu họp ĐHCĐ
  2. Phiếu biểu quyết – Bản dự thảo
  3. Chương trình nghị sự ĐHCĐ 2018
  4. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 – Bản dự thảo
  5. Sơ yếu lý lịch ứng viên đề cử Thành viên HĐQT

Xem / Download Tại Đây