CBTT- MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ TRƯỞNG PHÒNG TCKT CTY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG KỂ TỪ 18/01/2018

CBTT- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng và Trưởng phòng TCKT Cty CP Nhựa Rạng Đông kể từ 18/01/2018 Download Tại...

BÁO CÁO KIỂM TOÁN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 4.714.800 CỔ PHIẾU RDP RA CÔNG CHÚNG TỪ NGÀY 31/08/2016 ĐẾN 02/11/2016

Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 4.714.800 cổ phiếu RDP ra công chúng từ ngày 31/08/2016 đến 02/11/2016 DOWNLOAD Tại...

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT V/V BỔ NHIỆM ÔNG TRẦN TRỌNG TRIỆU GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG KỂ TỪ NGÀY 21/12/2017

Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm ông Trần Trọng Triệu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Rạng Đông kể từ ngày 21/12/2017 DOWNLOAD tại...

BIÊN BẢN HỌP CỦA BKS CHẤP THUẬN ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CỦA ÔNG LƯƠNG TRUNG HIẾU – TV BKS KỂ TỪ 25/12/2017

Biên bản họp của BKS chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Lương Trung Hiếu – TV BKS kể từ 25/12/2017 DOWNLOAD tại...

CHỨNG NHẬN CTCP NHỰA RẠNG ĐÔNG ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT CÔNG BỐ THÔNG TIN TTCK VIỆT NAM 2017

Chứng Nhận CTCP nhựa Rạng Đông đạt chuẩn công bố thông tin theo chương trình khảo sát công bố thông tin TTCK Việt Nam 2017 download tại...

NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM TV HĐQT VÀ PTGĐ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN ĐẮC HẢI , CÓ HIỆU LỰC TỪ 17/11/2017.

Nghị Quyết HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT và PTGĐ Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông đối với ông Nguyễn Đắc Hải , có hiệu lực từ...


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/rangd280/rdplastic.com.vn/wp-includes/functions.php on line 4755

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/rangd280/rdplastic.com.vn/wp-includes/functions.php on line 4755