TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2007

V/v Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2007 – Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông đã được Đại hội đồng Cổ đông họp thông qua ngày 28-02-2005. – Căn cứ...

Báo cáo tài chính tóm tắt (Năm 2007 đã được kiễm toán)

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 121,825,527,966 159,098,828,221...


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/rangd280/rdplastic.com.vn/wp-includes/functions.php on line 4755

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/rangd280/rdplastic.com.vn/wp-includes/functions.php on line 4755