GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số ______/GUQ-RĐP

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch của tổ chức, công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ liên lạc: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, T/P.HCM

Điện thoại : 08. 9692 272 – 9 606 642 Fax: 08. 9 692 843

Sau đây chứng nhận: Bà Nguyễn Thị Thu Cúc

Số CMTND (hoặc số hộ chiếu): 022717469, cấp ngày 23/03/2003, tại CA-T/P HCM

Điện thoại liên lạc: 08. 9692 272 – 9 606 642, Mobil: 0908.313.040

Địa chỉ thường trú: 163/14/10,Tô Hiến Thành, P.13 , Q.10 -TP HCM

Chức vụ tại công ty: Thành Viên HĐQT –Giám đốc Hành chính Nhân sự

Là người được: Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông ủy quyền làm “ Nhân viên công bố thông tin” của ­­Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông.

T/P Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2008

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hồ Đức Lam