Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị Công Ty cổ phần Nhựa Rạng Đông về việc chấp thuận thông qua các hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng mua bán, các giao dịch liên quan khác giữa Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông và Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Download Tại Đây