Tóm tắt nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007Ngày 29/03/2008 Công Ty Cổ Phần Rạng Đông.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phc
________________________
TP HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2008
THÔNG BÁO 
TÓM TẮT NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
ngày 29/ 3/ 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG

– Căn cứ nội dung và chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 ngày 29/3/2008. Đại hội đồng cổ đông đã họp và nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội gồm các nội dung chủ yếu như sau:

1-Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty CP Nhựa Rạng Đông theo Luật Doanh nghiệp (có hiệu lực từ 01/7/2006):
Đại hội đã thông qua sửa đổi bổ sung các Điều , khoản sau trong bản Điều lệ Công ty (đã được lấy ý kiến sửa đổi vào tháng 11/2007):
+ Chương II : Sửa đổi Điều 8: về vốn điều lệ sau khi phát hành thêm
+ Chương III : Sửa đổi các điều khoản sau:

  1. Điều 18: Bỏ khoản 1 Điều 18 và điều chỉnh thứ tự các khoản của Điếu 18 và nội dung viện dẫn liên quan của Điều 19.
  2. Điều 25: Sửa đổi về Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT là 05 năm .
  3. Điều 27: Sửa đổi toàn bộ
  4. Điều 31: Sửa đổi khoản 2 của điều 31.
  5. Điều 36: Sửa đổi khoản 4 & 5 Điều 36 về Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc.
  6. Điều 37: Sửa đổi về Ủy quyền – Ủy nhiệm của Tổng giám đốc.

+ Các điều khoản còn lại của Điều lệ không có gì thay đổi.
2. Đại hội Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2007:

STTCHỈ TIÊUTH năm 2007Tỉ lệ tăng so 2006
1DOANH THU THUẦN459,458114.0%
2LỢI NHUẬN THUẦN13,387114.8%
3LỢI NHUẬN SAU THUẾ13,841118.2%

Kết quả thực hiện so với nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2006

STTCHỈ TIÊUNQ năm 2006TH năm 2007Tỉ lệ so với NQĐH
1DOANH THU THUẦN450,000459,4582.1%
2LỢI NHUẬN SAU THUẾ13,00013,8416.4%

3. Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2007.
4. Đại hội thông qua báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kiểm toán năm 2007.
5. Đại hội thông qua báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát.
Đại hội thống nhất giao cho Ban kiểm soát NK mới xem xét lại thủ tục chuyển nhượng phần vốn của công ty CP Nhựa Rạng Đông tại Công ty CP Nhựa Nha Trang và có thông báo kết quả cho Cổ đông trong vòng 01 tháng.
6. Đại hội thông qua danh sách ban bầu cử và thể lệ bầu cử.
Biểu quyết : 69/69 phiếu – Tỷ lệ:100%
7- Đại hội thống nhất báo cáo kết quả lợi nhuận,chia cổ tức năm 2007 như sau:
+ Lợi nhuận trước thuế : 13.840.499.022 đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế : 13.840.499.022 đồng;
+ Mức chi trả cổ tức 2007 : 08 % trên vốn điều lệ ;
+ Thanh toán cổ tức : Bằng tiền mặt kề từ ngày 07/4/2008.
Cổ đông mang theo sổ Cổng đông để nhận cố tức tại P.TCKT công ty: 190 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, T/P HCM.
8- Đại hội thống nhất định hướng sản xuất kinh doanh từ năm 2008-2012 và đầu tư năm 2008.
8.1. Sản lượng – doanh thu, lợi nhuận:

STTChỉ tiêuĐvtKH Năm 2008KH Năm 2009KH Năm 2010KH Năm 2011KH Năm 2012
1Doanh thutr đ510,000584,441652,736717,079824,641
2Lợi nhuận trước thuếtr đ19,30022,50025,90029,78534,848
3Tỷ lệ cổ tức%10.00%11.00%11.50%12.00%12.00%

8.2. Đầu tư :
Thông qua kế hoạch và tổng giá trị đầu tư trong năm 2008 : 108,423 tỉ đồng.
Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định kế hoạch và hạng mục đầu tư, thời điểm đầu tư phù hợp tình hình thực tế của công ty.
8.3. Nguồn vốn đầu tư:
Dự kiến từ các nguồn từ :Lợi nhuận để lại, Khấu hao, quỹ đất và từ vốn phát hành cổ phiếu.
9- Đại hội thống nhất thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sóat và Ban điều hành công ty năm 2007 với số tiền thưởng: 165 triệu đồng.
10-Đại hội thống nhất mức thù lao cho HĐQT,Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2008 với số tiền : 276 triệu đồng
11Đại hội thống nhất thời gian niêm yết cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán TP.Hồ Chí Minh chậm nhất vào quý 3 năm 2008 và ủy quyền cho HĐQT chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để công ty thực hiện niêm yết cổ phiếu.
12- Đại hội công nhận kết quả bầu HĐQT với 05 thành viên trúng cử NK 2008-2012 gồm:
1-Ông Hồ Đức Lam, đạt: : 9.705.195 CP bầu – tỉ lệ 98,90%
2-Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, đạt : 9.668.178 CP bầu – tỉ lệ 98,52%
3-Ông Nguyễn Đắc Hải, đạt : 9.642.087CP bầu – tỉ lệ 98,26.%
4-Ông Lê Thanh Phương, đạt : 9.475.736 CP bầu – tỉ lệ 96,56.%
5-Ông Lê Đình Túc, đạt : 7.902.611 CP bầu – tỉ lệ 80,53%
Đại hội thống nhất kết quả họp HĐQT bầu :Ông Hồ Đức Lam giữ chức chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Rạng Đông nhiệm kỳ 2008-2012.
và cử Ông Hồ Đức Lam giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Rạng Đông.
13- Đại hội công nhận kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012 với 3 thành viên gồm:
1- Ông Bùi Đắc Thiện, đạt : 8.617/720 CP bầu – tỉ lệ 87,82%
2- Bà Nguyễn Hồng Minh, đạt : 8.462.230 CP bầu – tỉ lệ 86,24%
3- Bà Phan Thị Thu Hà,đạt: : 7.988.893 CP bầu – tỉ lệ 81,41%
Ban KS mới đã họp và bầu bà Phan Thị Thu Hà giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Nhựa Rạng Đông nhiệm kỳ 2008-2012.
+ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung ghi trong nghị quyết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội.
Đại hội bế mạc vào lúc 19giờ 05 phút ngày 29 tháng 3 năm 2008.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
( Đã ký )
HỒ ĐỨC LAM

Thành phố HCM , 07 April 2008