GHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CỔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG

Ảnh Hội Đồng Quản Trị mới: từ trái sang (Ông Lê Thanh Phương, ông Ngô Viết Sơn, Ông Hồ Đức Lam – Chủ Tịch HĐQT, Ông Nguyễn Đắc Hải, Bà Nguyễn Thị Thu Cúc)

Ảnh Ban Kiểm Soát mới: từ trái sang (Bà Phan Thị Thu Hà – Trưởng Ban, Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc, Ông Bùi Đắc Thiện)