Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh nguồn chi trả cở tức 2017 bằng cổ phiếu.

Download/ Tại Đây !