Nghị quyết HĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT cho nhiệm ký mới năm 2018-2023

DOWNLOAD TẠI ĐÂY