PHIẾU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–***—–

PHIẾU ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG

Tôi tên là: ……………………………………………………….. Mã cổ đông : ………………

(Sau đây gọi là Người uỷ quyền)

CMND số:…………………………… cấp ngày………………………… tại: ………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện đang sở hữu: ……………………………… cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông.

Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………………….

Uỷ quyền cho:

Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND số: ………………………………… cấp ngày……………… Nơi cấp:……………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần uỷ quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

……………….., ngày … tháng … năm 2009

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp cổ đông không tự chọn được người để uỷ quyền đáp ứng yêu cầu trong thông báo này thì xin uỷ quyền cho một trong những thành viên của Hội đồng quản trị được nêu thông tin ở mặt sau.

Click vào đây để download Mẫu Giấy Ủy Quyền Đại Hội Cổ Đông ngày 24-04-2009

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ
01HỒ ĐỨC LAMTỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
02NGUYỄN ĐẮC HẢIKẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY
03NGUYỄN THỊ THU CÚCGIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
04LÊ THANH PHƯƠNGGIÁM ĐỐC NHÀ MÁY NHỰA 1
05LÊ ĐÌNH TÚC