Tải xuống tài liệu ĐHĐCĐ 2016

Tải xuống Mẫu Ủy Quyền họp ĐHĐCĐ 2016