THÔNG BÁO GIÁ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

CỦA CTCP NHỰA RẠNG ĐÔNG

Căn cứ theo Nghị quyết số 2329/NQ-HĐQT ngày 18/08/2016 của CTCP Nhựa Rạng Đông về việc công bố giá phát hành trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

  1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông
  2. Địa chỉ trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh
  3. Điện thoại: (08) 9692272              Fax: (08) 9692843
  4. Cổ phiếu chào bán:

–          Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

–          Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

–          Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

–          Số lượng đăng ký chào bán: 4.714.800 cổ phiếu

  1. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
  2. Khối lượng vốn cần huy động: 70.722.000.000 đồng.