THƯ MỜI HỌP

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông trân trọng kính mời Quý vị cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

– Thời gian : lúc 08 giờ ngày thứ sáu 24/04/2009.

– Địa điểm : Nhà hàng Hoa Sứ 1 (Khách sạn Đệ Nhất) – 18 Hoàng Việt, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

– Nội dung : Thảo luận và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2009.

Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

HỒ ĐỨC LAM

Ghi chú:

Khi tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng mang theo thư mời. Nếu không thể tham dự đại hội, quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác có điều kiện dự họp thay. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa Rạng Đông theo mẫu đính kèm.

Đề nghị Quý cổ đông và người được ủy quyền xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước 21/04/2009 theo địa chỉ hoặc số fax của Công ty : (84-8) 39692843

Quý vị cổ đông vui lòng xem tài liệu của đại hội và điều lệ mẫu trên trang web công ty :www.rdplastic.com.vn

T/P Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2009

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

1-Thông qua điều lệ mẫu để lên sàn chứng khoán

2- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009.

3- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

4-Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008.

5-Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008.

6- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

7-Chọn lựa kiểm toán

8- Bổ sung nhân sự HĐQT

Thông qua biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009.