Lý Lịch Về Ứng Viên Hội Đồng Quản Trị – Bà Trần Thị Lĩnh